ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, opdrachten aan, overeenkomsten met en betalingen aan 7W Internet Marketing B.V. (hierna te noemen “7W”).
b. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37140778 en zullen u op verzoek gratis door 7W worden toegezonden.
c. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op artikel gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
d. Niet alleen 7W, maar ook alle personen die bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
e. Door het accepteren van een aanbieding of het verstrekken van een opdracht geeft de opdrachtgever van 7W te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
a. Aanbiedingen door en tarieven van 7W zijn vrijblijvend. 7W accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- en drukfouten.
b. 7W behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.
c. De door 7W gehanteerde prijzen c.q. (uur)tarieven zijn altijd exclusief BTW en eventuele reiskosten, verzendkosten en/of declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
d. Aanbiedingen zijn altijd gebaseerd op eenmalige en volledige aanlevering door de klant van teksten en beeldmateriaal in het aangegeven digitale formaat. Eventueel meerwerk dat betrekking heeft op afwijkingen in de aanlevering wordt separaat in rekening gebracht.

3. Overeenkomsten
a. Door het verstrekken van de opdracht per mail, post of online is de overeenkomst een feit.
b. 7W behoudt het recht om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
c. 7W zal steeds streven naar een tijdige oplevering van haar werkzaamheden. Opgegeven opleverdata zijn echter slechts indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling
a. De betalingstermijn van de door 7W aan de opdrachtgever verzonden declaraties is veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 7W het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
c. Indien de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd wordt elke oplevering als afzonderlijke fase beschouwd, die door 7W afzonderlijk kan worden gedeclareerd.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever
a. Voor veel werkzaamheden is het noodzakelijk dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent voor wat betreft de aanlevering van gegevens, teksten en beeldmateriaal. De opdrachtgever verplicht zich de aanlevering tijdig en in het aangegeven formaat te zullen doen.
b. Door het aanleveren verklaart de opdrachtgever aan 7W dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever vrijwaart 7W in als buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid die uit bedoelde inbreuk zou kunnen voortvloeien.
c. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat beveiligen van aangeleverde materialen en het gebruik van data in een door 7W ter beschikking gestelde omgeving.
d. Indien het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is dat 7W en haar medewerkers toegang hebben tot het kantoor, computersystemen of software van de opdrachtgever dan verklaart de opdrachtgever hier steeds alle medewerking aan te verlenen.

6. Oplevering en reclames
a. Bij oplevering van iedere fase en bij de eindoplevering controleert de opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden. Reclames dienen schriftelijk en binnen tien (10) dagen na oplevering plaats te vinden.
b. Indien reclames niet binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden de zaken geacht in goede staat te zijn opgeleverd c.q. de werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd.
c. 7W zal eventuele reclames zo spoedig mogelijk behandelen c.q. verwerken. Reclames geven de opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten.
d. Bij ondeskundig gebruik na oplevering door de opdrachtgever of zijn medewerkers vervalt ieder recht op reclame.

7. Aansprakelijkheid
a. 7W aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of schade door stagnatie die het gevolg is van handelen of nalaten van 7W, haar bestuurders, haar medewerkers of door 7W ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
b. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel beperkt de aansprakelijkheid van 7W – uit welken hoofde ook – zich tot het bedrag van het netto tarief van de geleverde diensten.
c. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een looptijd langer dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de laatste zes (6) maanden.
d. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is 7W nimmer gehouden tot een hogere schadevergoeding dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door 7W afgesloten verzekering.
e. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door 7W uitgesloten.

8. Overmacht
a. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan 7W kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
b. Ingeval van overmacht heeft 7W het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige opdracht op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de opdrachtgever schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat 7W gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Overdracht van risico en eigendom
a. Het risico van de geleverde diensten gaan van 7W over naar de klant, zodra de oplevering heeft plaatsgevonden.
b. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens 7W heeft voldaan.

10. Voorbehoud
a. Alle contacten en transacties met 7W geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van 7W.
b. Niets uit uitgaven of publicaties van 7W mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 7W.

11. Toepasselijk recht
a. Op alle rechtsbetrekkingen tussen 7W en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.