Persoonsgegevens worden door 7W Internet Marketing B.V. (hierna “7W”) zorgvuldig en beveiligd verwerkt, volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast vastgelegde toegangsrechten heeft 7W de volgende maatregelen genomen en processen gedocumenteerd.

 

1. Gegevens die worden opgeslagen

 • Naam bedrijf;
 • Namen contactpersonen;
 • Adres, telefoon en e-mail ten behoeve van contact en facturatie;
 • E-mailadressen ten behoeve van versturen Nieuwsbrieven (opt-in).

 

Waar de gegevens worden opgeslagen

 • Excel en CRM-applicatie(s), waaronder (maar niet uitsluitend) MailChimp;
 • Apple-mail;
 • Bankprogramma (door ING).
 • De gegevens worden alleen opgeslagen in het kantoor van 7W te Castricum en op vaste servers die door 7W worden beheerd in beveiligde datacenters.

 

Hoe lang de gegevens worden opgeslagen

 • Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt voor de uitoefening van opdrachten noodzakelijk is;
 • Na afronding van de opdracht worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard;
 • Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard, teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

 

2. Rechten van betrokkenen

 • 7W vraagt betrokken toestemming waar nodig;
 • Betrokkenen hebben het recht op eerste verzoek de opgeslagen gegevens in te zien;
 • Betrokkenen kunnen hun gegevens laten aanpassen of verwijderen, indien de betrokkenen aan zijn verplichting jegens 7W heeft voldaan en voor zover het verzoek niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht;
 • Betrokkenen hebben het recht op dataportabiliteit.

 

3. Verwerkingen

 • Namens een aantal opdrachtgevers verwerkt 7W persoonsgegevens of heeft 7W toegang tot deze gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval met mailbestanden ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven;
 • Met deze opdrachtgevers sluit 7W verwerkersovereenkomsten;
 • Voor hen wordt een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden.

 

4. Privacy by design & Privacy by default

Bij alle ontwerpen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en die van opdrachtgevers houdt 7W rekening met de beginselen van de AVG. Zo worden persoonsgegevens goed beschermd en worden ze niet langer bewaard dan nodig. 7W garandeert bij alle gebruikte functies te handelen volgens de opzet en strekking van de privacyregels. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor specifieke doelen.

 

5. Datalekken

Indien onverhoopt, en ondanks alle getroffen beveiligingsmaatregelen, een derde zich toegang zou verschaffen tot opgeslagen persoonsgegevens dan zal 7W dat terstond melden aan de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Adres voor contact, aanpassingen en opvragen gegevens

Voor het aanpassen en opvragen van persoonsgegevens heeft 7W een speciaal contactadres ingesteld: Stuur een bericht naar privacy@7W-internetmarketing.nl en het verzoek wordt zo snel als mogelijk verwerkt.